Soal Bahasa Jawa UAS Kelas 9 SMP Pilihan Ganda
Soal Bahasa Jawa UAS Kelas 9 SMP Pilihan Ganda

Pilihen jawaban sing paling mathuk !

1 Kutha lan Desa Padha Wae
Wawan : Rip,sadurunge pindhah ing kene awakmu ska ngendi ?
Arip : Asalku dhisik saka Surabaya
Wulan : Lha ana apa kok pindhah ing Dhadhaprejo ?
Arip : Ing Surabaya wong tuwaku kangelan golek penggawean
Wawan : Iya pancen bener, ing desa kene akeh wong duwe penggawean sing wis jejeg lan penak. Kaya wong tuwaku sing kerja nggawe keramik
Wulan : Wong tuwaku uga nggawe patung saka watu. Aku ngrewangi yen pas prei
Arip : Yen wong tuwaku, buruh ing sawah. Senajan ora duwe apa-apa, nanging keluwargaku kecukupan uripe.Ora kaya ing kutha ndhisik.Bapakku dadi sopir,nanging setorane pas-pasan,malah kadhang kurang.Lha terus piye sing gawe biaya sekolahku lan adhiku
Wulan : iya ya urip neng kutha durung mesthi kepenak. Yen ing ndesa, ora duwe apa-apa isih bisa mangan lan turu penak
Wawan : lho..urip ing kutha kuwi yo akeh untunge lo.awake dhewe bisa oleh warta kang lengkap, menyang endi wae gampang lan ora ketinggalan jaman.
Wulan : kowe salah Wan, durung mesthi lo yen ing desa ora bisa urip kaya ing kutha.
Arip : lha terus, piye carane?
Wulan : Ya pinter-pintere awake dhewe usaha.Kayata golek warta,kudu sregep maca buku lan sinau sing pinter. Lha ngono supaya ora ketinggalan karo wong kutha. Iya apa ora Rip?
Arip : bener kandhane Wulan,yen ing desa,kita uga bisa maju.Dhisek bapakku ora duwe kapinteran apa-apa,bisane mung nyopir.Senajan lapangan kerja akeh, wong sing golek penggawean ya akeh.Wong nganggur uga akeh.Akhire uripe keluargaku, terus nyoba penggawean dadi buruh tani. Lan ing kene warga luwih rumaket ,tinimbang ing kutha.Dadi yen ana apa-apa bisa njaluk tulung.
Wawan : Dadi karepmu yen wong gelem sinau sing sregep lan usaha, wong iku bisa kasil, ngono ta?
Wulan : Iya bener,Wan.Kabeh usaha mbesuke mesthi ana asile.

Miturut teks drama ing dhuwur, paraga sing duwe panemu yen wong urip ing kutha akeh untunge yaiku ….
a. Wawan
b. Arip
c. Wulan
d. Bapake Arip

2 Sing bapake tukang nggawe patung saka watu yaiku ….
a. Wawan
b. Arip
c. Wulan
d. Wanti

3 Pranyatan sing ora padha miturut teks drama ing dhuwur yaiku ….
a. Bapake Wulan nggawe patung saka kayu
b. Wong desa bisa maju yen gelem golek usaha
c. Nalika wong tuwane Arip nyopir uripe kekurangan
d. Arip saiki ana ing Dhadhaprejo, biyen saka Surabaya

4 Pesen moral sing ana ing teks drama kutha lan desa padha wae kasebut yaiku …
a. Luwih apik urip ing ndesa tinimbang ing kutha
b. Penggawean nyopir gajine mung sethithik
c. Wong sing sregep sinau lan gelem usaha bisa kasil
d. Luwih kepenak buruh tani tinimbang sopir

5 Raka lan Dhimas
Ing sawijiningdina ana keluwarga kang urip tentrem. Ananging anak-anake padha nakal lan angel diatur. Pak Prasaja sing wis dhudha bingung mikirake anake amarga kerep gawe prakara lan nyusahake wong tuwa.
Pak Prasaja : Eyang, sonten-sonten ngeten niki sekecane napa nggih?
Eyang Kakung : Ya kene, lungguh crita-crita ae. Lha iki maeng anak-anakmu nang endi ?
Pak Prasaja : Duka, teng pundi (melu lingguh ing sandhinge eyang)
Eyang kakung : Jenenge bocah lek gak dolan paling ya turu
Pak Prasaja :Lha nggih niku kula mumet mikirne bocah kok pecicilan. Dikandhanana nggih boten nggugu. Saben dinten boten purun ngrencangi bapake resik-resik griya.
Eyang Kakung : Heem, sabar ae yo le. dikandhani sithik-sithik rak yo isa mari(mesem)
Pak Prasaja : Alah nggih pun Kung…kula adus riyin(mlebu njero omah)
Mara-mara sing diomongake teka. Ing awake akeh kringet amarga tas dolanan bal-balan
Raka : Yes, maeng menang
Dhimas : Aja marem mengko nek kalah nesu
Raka : Awakmu ngenyek apa piye
Dhimas : He he he…ora, Mas.
Eyang kakung : Wis-wis…ngono ae kok yo udur-uduran. Teka endi awakmu maeng?
Dhimas : Alah biasa Yang, wong nom ya ngene iki.
Eyang Kakung : Weh-weh lekas ndhugal awakmu Le.
Raka : Ndhugal pripun Yang?
Eyang kakung : Ya adhikmu kuwi lekas ora sopan karo mbahe.
Dhimas : Nggih Yang kula nyuwun pangapunten
Eyang Kakung: Ya,sing penting aja dibaleni. Ya wis eyang arep leyeh-leyeh dhisik. Ndang adus kana.
Raka : Nggih Eyang (mlebu karo ditututi Dhimas)
Sawise kuwi Pak Prasaja karo Eyang Kakung ngrembug kepriye carane supaya bocah loro kuwi patrape bisa owah dadi apik. Banjur eyang kakung nduwe panemu supaya digawa menyang panti asuhan
Pak Prasaja : Eyang lare-lare bidhal rumiyin.Eyang wonten ndalem kemawon nggih (ngelus-elus pundhake eyang)
Eyang Kakung : Ya,wong tuwa ngene iki arep piye maneh. Arep neng endi-endi wis ora kuwat. Ya wis budhala, singa ti-ati!
Pak Prasaja : Inggih eyang, wonten lebet wonten sekul kaliyan sup menawi badhe dhahar
Raka,Dhimas : Paaaaak, ndang ta. Arep nyang endi iki ?(mbengok-mbengok ing njaba omah)
Eyang Kakung : Alah Le,aja bengok-bengok. Kupinge Eyang karo Bapak isih normal lho
Pak Prasojo : Boten napa-napa Yang, mangke nggih sadhar piyambak
Pak Prasaja lan anak-anake budhal menyang Panti asuhan. Neng kana akeh bocah-bocah kang kekurangan lan cacat.
Pak Prasaja : Le, Bapak maeng ngajak rene ben awakmu eling, ngerti karo tumindakmu.
Raka : Tumindak sing piye ta Pak
Pak Prasaja : Ya tuladhane caramu ngomong karo Bapak ora sopan.
Dhimas : Lha kanca-kancaku nggih ngaten lho Pak.
Pak Prasaja : Le, kabeh ki aja manut kanca. Nuladhaa kanca ya sing apik ae. Ngono kae sawangen bocah ora nduwe wong tuwa. Lek awakmu ngono, piye Le kira-kira?(nuding salah siji bocah ing panti asuhan)
Raka : Nggih ngapunten, Pak kula kaliyan adhik kathah lepat kaliyan panjenengan lan eyang.
Pak Prasaja : Ya, wis. Bapak pengen awakmu kabeh berubah dadi wong becik. Awakmu kabeh ya pengen ta?
Dhimas : Inggih, Pak.
Pak Prasaja : Lha iya wiwit saiki elinga ta Le, apa ora mesakne Bapak lan Eyang ta?
Raka,Dhimas : Inggih Pak kula janji badhe berubah
Sawise kedadeyan kuwi bocah loro dadi bocah sing becik atine lan tumindake.Saben dina ngrewangi Bapake resik-resik omah.Kadangkala nggawe apa wae kang bisa dadi dhuwit karo direwangi eyang kakunge.
Pranyatan sing bener miturut teks drama ing dhuwur yaiku ….

a. Raka iku putra mbarepe Pak Prasaja.
b. Sing maggon saomah karo Raka ana wong lima.
c. Bu Prasaja tunggu omah, ora ndherek menyang Panti Asuhan
d. Lunga menyang Panti Asuhan iku panemune Eyang Kakung

6 Nalika Eyang kakung ditinggal menyang panti asuhan eyang dhahar ….
a. Sega lan jangan asem
b. Sega lan jangan sup
c. Sega lan jangan bening
d. Sega lan jangan lodheh

7 Pesen moral saka teks drama ing dhuwur yaiku …
a. Kabeh wong bisa dadi becik yen gelem nyadhari tumindake
b. Wong sing menang ora bisa kalah maneh
c. Karo wong tuwa kudu manut apa wae sing dikandhakake
d. Karo sedulure ora oleh kalah yen dolanan

8 Alur saka teks drama ing dhuwur yaiku ….
a. mundur
b. maju
c. maju mundur
d. biasa

9 Paraga “Pak Prasaja” saka teks drama ing dhuwur nduwe watak ….
a. Nggatekake putra, sayang wong tuwa,ngerti perkembangane putra
b. Sayang wong tuwa, keras marang putra, demulur karo tangga
c. Ngerti perkembangane putra, teges marang aturan, gampang srawung
d. Sosiale dhuwur, sayang tangga, mangerti marang putra

10 “ Ya wis budhala, sing ati-ati!”
Ukara sing nggunakake panambang –a ing ndhuwur kalebu ukara ….

a. andharan
b. camboran
c. sambawa
d. agnya

11 “Dikandhanana, ya ora nggugu!”
Ukara ing dhuwur nduweni teges ….
a. pakon
b. pangarep-arep
c. saumpama
d. senajan

12 “Le, kabeh ki aja manut kanca. Nuladhaa kanca ya sing apik ae.”
Tegese ukara “Nuladhaa kanca ya sing apik ae.” yaiku ….

a. pakon
b. pangarep-arep
c. saumpama
d. senajan

13 Ukara sing nduweni teges
“pangarep-arep” yaiku …
a. Tangaia peteng, ora telat kaya ngene !
b. Sinaua sing tenanan Dhik, supaya kowe ora telat!
c. Masaka tempe goreng ya ibuku mengko!
d. Lungaa ya kowe supaya entu sangu akeh!

14 Pacelathon sing dilakokake siji paraga diarani ….
a. prolog
b. dialog
c. epilog
d. monolog

15 “Improvisasine paraga iku apik banget”. Tegese “improvisasi/spontanitas” ing drama yaiku ….
a. Obahing paraga kanthi dadakan manut kahanan ing panggung
b. Obahing paraga saka panggonan siji menyang liyane ing panggung
c. Patrap (tingkah laku)sing ditindakake paraga ing panggung
d. Pamilihan paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama

16 1..nemtokake tema

 1. nggatekake swarane
 2. nggatekake mimike
 3. nemtokake paraga lan watake
 4. nemtokake alur, lan adhegan
  Saka daftar ing dhuwur sing nuduhake bab kang kudu digatekake nalika nulis drama yaiku …
  a. 1, 2 lan 3
  b. 1, 4 lan 5
  c. 2, 4 lan 5
  d. 3, 4 lan 5

17 Kudu nggatekake intonasi sadurunge maragakake paraga ing drama. Sing diarani intonasi saka pranyatan ing ukara kasebut yaiku …
a. Tembung-tembung kang diunekake kudu cetha supaya pamiarsa ngerti
b. Obahing paraga saka panggonan siji menyang liyane
c. Ekspresi supaya luwih ngrasake paraga sing diperanake
d. Tekanan-tekanan kang diwenehake ing tembung

18 Drama sing critane ngenani bab sing lucu diarani drama ….
a. tragedhi
b. melodrama
c. tablau
d. komedhi

19 Wong sing ngatur lan mimpin lumakune drama diarani ….
a. sutradara
b. aktor
c. karakter
d. adegan

20 Paraga diadhepake masalah/prakara dhewe-dhewe nganti klimaks, diarani struktur teks ….
a. orientasi
b. komplikasi
c. resolusi
d. koda

21 Drama kang nduweni tujuwan menehi panggulawenthah tumrap masyarakat lan nduweni tema panguripane manungsa ing saben dinane diarani drama ….
a. tradisional
b. tragedhi
c. opera
d. modern

22 Pesen utawa nilai moral kang disampekake marang pamiarsa diarani ….
a. orientasi
b. komplikasi
c. resolusi
d. koda

23 Paraga drama kang duweni wewatekan ora becik ing drama diarani paraga ….
a. protagonis
b. antagonis
c. tritagonis
d. aktor

24 Panggonan,wektu lan kahanan dumadine drama diarani …
a. alur
b. tema
c. watak
d. latar

25 Drama khayalan kang lumrahe nyritakake ngenani kasektene salah sawijining wong diarani drama ….
a. modern
b. tradhisional
c. kolosal
d. panggung

26 Ngandharake manawa acara wis kalekasanan lan pangajab dianakake kegiyatan kalebu perangan saka struktur teks palapuran sing diarani …
a. purwaka
b. isi
c. panutup
d. Dudutan

27 Teks palapuran sing ngemot dhasare panemu yaiku perangan …
a. purwaka
b. isi
c. panutup
d. dudutan

28 Tuladhane perangan panutup saka teks palapuran yaiku …
a. Kegiyatan Persami salah sawijine kegiyatan sekolah kang bisa nglatih siswa mandhiri
b. Menehi pasinaonan supaya bisa njaga lan ngramut lingkungan sakiwa tengene
c. Kegiatan Persami wis kaleksanan kanthi lancar.Muga-muga bisa ndadekake siswa mandhiri
d. Persami dibuka kanthi upacara ing dina Setu jam 14.30 dening Bapak Kepala Sekolah

29 Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ancasing kegiatan saka teks palapuran kegiatan yaiku ….
a. Nglatih siswa mandhiri
b. Kegiatan dianakake ing Batu
c. Keegiatan iki dieloki 278 siswa
d. Kegiatan dilakokake dina Rebo

30 “Jenenge kegiyatan”. Ing teks palapuran kalebu ana ing perangan ….
a. purwaka
b. isi
c. panutup
d. dudutan

31 “Senin, 27 Juli 2015 (Upacara Pambuka,Tetepungan Kakak Pendhamping,Istirahat, sholat Dhuhur)”
Perangan teks ing dhuwur kalebu ana ing babagan …

a. ancas kegiayatan
b. dhasar panemu
c. jeneng kegiyatan
d. rantaman acara

32 Ing ngisor iki sing ora kalebu ana ing perangan struktur teks palapuran yaiku …
a. dudutan
b. purwaka
c. isi
d. panutup

33 I.(…………)

 1. Dhasare Panemu
  Masa Orientasi Siswa (MOS) minangka sawijining kegiyatan kang dianakake ing sekolah kanggo nampa tekane siswa anyar. MOS didadekake wadhah kanggo ngladhi pikiran(mental), dhisiplin lan tali paseduluran. Uga sarana tetepungan siswa marang lingkungan anyar ing sekolah kasebut. Tetepungan marang siswa anyar, kakak kelas, guru, karyawan, kegiyatan lan kahanan ing lingkungan.
  1. (………..)
   • nepungake lingkungan fisik
   • nepungake piranti(komponen) sekolah:norma,budaya,aturan,tata tertib lly
   • nepungake bab keorganisasian
   • nepungake marang kegiyatan
   • ngarahake sajrone milih kegiyatan ekstrakurikuler
   • nuwuhake spiritual, budi pekerti,tanggung jawab,disiplin,tepa slira
   II. ISI
  2. (…..): Masa Orientasi Siswa(MOS)
  3. (…..): 270 siswa anyar, 30 pendhamping, pengurus OSIS 20, lan 10 Bapak/Ibu guru
  4. (…..): SeninRebo,27-29 Juli 2015
  5. (…..): SMPN 6 Malang
   Jam 07.00 – 12.00 WIB
  6. (…..):
   Senin, 27 Juli 2015(upacara pambuka,tetepungan,sholat dhuhur)
   Selasa, 28 juli 2015(WWM,Tata Tertib,sholat dhuhur)
   Rebo, 29 Juli 2015 (Upacara Panutup,Pentas Seni,sholat dhuhur)
   III.Panutup
   Kegiyatan MOS SMPN 6 Malang taun pelajaran 2015-2016 wis kalekasanannkanthi tertib lan lancar. Muga-muga kanthi MOS bisa nggawa pangaribawa sing becik tumrap sakabahe para siswa, mligine siswa anyar.
   Malang,29 Juli 2015
   Ketua Panitia Eka Manggarsa Saka teks palapuran kegiyatan Masa Orientasi perangan nomer 6 (….) S MPN 6 Malang)nuduhake perangan ….
   a. purwaka
   b. ancas
   c. wektu
   d. papan

34 Saka pethikan teks palapuran ing dhuwur, perangan nomer 3 (….) Masa Orientasi Siswa(MOS) iku kalebu perangan ….
a. jenenge kegiyatan
b. rantaman kegiyatan
c. wektu kegiayatan
d. asal kegiyatan

35 Saka perangan teks ing dhuwur “ngarahake sajrone milih kegiyatan ekstrakurikuler” iku kalebu ing struktur teks palapuran perangan …
a. dhasare panemu
b. isi
c. panutup
d. purwaka

36 Perangan rantamaning acara saka teks pelapuran dituduhake nomer ….
a. 2
b. 3
c. 5
d. 7

37 Teks palapuran kegiyatan ing dhuwur, ngandharake kegiyatan ….
a. Studi Wisata
b. Out Bond
c. MOS
d. PERSAMI

38 Acara sing mesthi dianakake saben dina saka teks palapuran ing dhuwur yaiku ….
a. upacara
b. kenalan
c. sholat dhuhur
d. pentas seni

39 Pangajab dianakake kegiyatan MOS saka teks palapuran ing dhuwur yaiku ….
a. ngarahake siswa sajroning milih kegiyatan ekstrakurikuler
b. nggawe pangaribawa sing becik tumrap sakabehe siswa
c. nuwuhake spiritual, budi pekerti,tanggung jawab disiplin,tepa slira
d. murih kegiyatan kaleksanan lan lumaku kanthi tertib lan lancar

40 Nulis teks palapuran kegiyatan kudu logis lan sistematis. Sistematis, ateges palapuran sing ditulis kudu ….
a. bisa dilakoni temenan
b. ana unsur 5W lan 1H
c. Jelas bisa dilakoni
d. Runtut lan rapi

41 Saka teks palapuran ing dhuwur sing ora kalebu piranti/komponen sekolah yaiku …
a. tata terib
b. norma
c. mandhiri
d. budaya

42 Teks palapuran kegiayatan ing dhuwur digawe ….
a. sadurunge kegiyatan
b. sawise/sadurunge kegiyatan
c. bareng karo kegiyatan
d. sawise kegiyatan

43 “Bapak tindak menyang kantor, ibu nyapu latar lan aku budhal sekolah.”
Ukara ing dhuwur kalebu ukara camboran …
a. sejajar
b. raketan
c. susun
d. lamba

44 “Bapak siram banjur tindak kantor.”
Pandhapuke ukara camboran ing dhuwur yaiku …
a. Bapak siram sadurunge tindak kantor
b. Bapak siram. ; Bapak tindak kantor
c. Bapak siram sawise iku tindak kantor
d. Bapak siram. ; Banjur tindak kantor

45 Tuladhane ukara camboran susun yaiku …
a. Bapak ora tindak kantor amarga gerah.
b. Bapak maos koran lan ibu mirsani TV.
c. Aku sarapan sawise aku adus.
d. Aku lagi dolanan dene bapak mirsani TV

46 “Aku adus banjur sarapan.”
Ukara ing dhuwur kadadeyan saka ukara 2 kang diraketake. Titikan/ciri liyane saka ukara kasebut yaiku ….
a. ukarane madeg dhewe-dhewe
b. surasane ora ana gandheng cenenge
c. tembung sing padha diilangi/dijupuk salah siji
d. ana klausa sing nerangake lan sing diterangake

47 Bapak dhahar apel.
Ibu mirsani TV.
Ukara ing ndhuwur yen didadekake ukara camboran sejajar yaiku …
a. Bapak dhahar apel banjur ibu mirsani TV.
b. Bapak dhahar apel lan ibu mirsani TV.
c. Bapak dhahar apel nanging ibu mirsani TV.
d. Bapak dhahar jeruk amarga ibu mirsani TV

48 Panulise “kegiyatane tanggal 27 Maret 2016” ing aksara Jawa yaiku ….
a. ?ke gi y t[n t=gl\ 27 mret\ 2006
b. ?ke gi y t [nN t= g l\ 27 ;mxt\ ;2006.
c. ?ke gi y t [n t=gl\ ; 27 mre t\ ;2006.
d. ?ke gi y t [nN t= gl\ ;27; mxt\;2006;

49 ?z Ltih au ri pM nDi ri.
Ukara ing dhuwur kalebu ana ing perangan ….
a. ancas kegiatan
b. wektu kegiyatan
c. rantaman acara
d. dhasar panemu

50 ?aupcrpmB|k,[pnTsSeni,z[so,[soltD|au/,aupcrpnutup\ ,
Teks aksara Jawa ing dhuwur, wacane …
a. Upacara pambuka, pentas seni, istirahat, solat dhuhur, upacara panutup
b. Upacara pambuka, pentas seni, ngaso, , upacara panutup, solat dhuhur,
c. Upacara pambuka, pentas seni, ngaso, solat dhuhur, upacara panutup
d. Upacara pambuka, kegiyatan seni, ngaso, solat dhuhur, upacara panutup

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here