Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 9 Semester Genap Pilihan Ganda
Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 9 Semester Genap Pilihan Ganda

Pilihen salah siji wangsulan A, B, C, utawa D sing koanggep paling bener!

Kanggo soal no 1-6
Roro Jonggrang
Ing jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Baka. Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Baka lan pasukane kalah amarga kurang persiapane. Prabu Baka lan pasukane mati amarga kena karo senjatane Bandung Bandowoso. Kerajaan Pengging lan pasukane seneng amarga isok naklukno kerajaan Prambanan. Sauntara Bandung Bandowoso ing kerajaan
Prambanan, deweke ndelok putri sing ayu banget. Putri iku jenenge Roro Jonggrang, putri Prabu Baka. Langsung Bandung Bandowoso nglamar Roro Jonggrang.”Roro Jonggrang, apa kowe gelem dadi permaisuriku?” Jare Bandung Bandowoso.

 1. Irah-irahane crita ing dhuwur kuwi yaiku ….
  A. Roro Mendhut
  B. Roro Arum
  C. Roro Jonggrang
  D. Roro Wagi
 2. Ing jaman biyen ana kerajaan …. sing jenenge Prambanan.
  A. Cilik
  B. Gedhe
  C. Sedengan
  D. Apik
 3. Sapa sing mimpin ing kerajaan Prambanan kuwi ….
  A. Roro Jonggrang
  B. Bandung Bondowoso
  C. Roro Mendhut
  D. Prabu Baka
 4. Kepriye kananane rakyat wektu dipimpin Prabu Baka? ….
  A. Ayem lan tentrem
  B. Ayem
  C. Tentrem
  D. Susah
 5. Sapa sing nyerang kerajaan Prambanan? …
  A. Kerajaan Singasari B. Kerajaan Pengging
  C. Kerajaan Mataram
  D. Kerajaan Mojopahit
 6. Sapa sing mimpin ing kerajaan Pengging kuwi ….
  A. Roro Jonggrang
  B. Bandung Bondowoso
  C. Roro Mendhut
  D. Prabu Baka

Kanggo soal no 7-9
Roro Jonggrang nanggepi pitakone Bandung Bandowoso “Aku gelem dadi permaisurimu, ana syarate.” “Apa iku syarate?” Jare Bandung Bandowoso.
“Gawekno aku 1000 candi tapi wektune sakwengi!” Jare Roro Jonggrang. Ing bengi kuwi Bandung Bandowoso ngumpulake anak buahe yaiku jin lan setan. Sawise ngerungokake perintahe Bandung Bandowoso, jin lan setan langsung nggarap sing diperintahake karo Bandung Bandowoso. Roro Jonggrang ndelengi pekerjaane Bandung Bandowoso. Roro Jonggrang wedi yen Bandung Bandowoso bisa nggarap penjalukane kuwi . Roro Jonggrang langsung ngumpulno dayang-dayange. Roro Jonggrang mau ngongkon dayange mbakar jerami, ngunekake lesung lan naburna sing sing wangi. Jin lan setan mau wedi lan disangkake wis esok. Jin lan setan langsung mbalek. Asline candine iku wis ana 999, uga kurang 1. Bandung Bandowoso mangkel nang Roro Jonggrang amarga wis mbujuk deweke. Langsung bandung Bandowoso ngesabda Roro Jonggrang dadi patung lan ngganepi 1000 candi.

 1. Sapa sing diweruhi Bandung Bondowoso ing kerajaan prambanan ….
  A. Roro Mendhut
  B. Roro Arum
  C. Roro Jonggrang
  D. Roro Wagi
 2. Syarat apa wae kang disuwun menyang Bandung Bondowoso anggone nglamar Roro Jonggrang ….
  A. Nggawe 1000 candi tapi wektune sakwengi
  B. Nggawe 1000 candi tapi wektune rongwengi
  C. Nggawe 1000 candi tapi wektune telungwengi
  D. Nggawe 1000 candi tapi wektune petangwengi
 3. Bandung Bandowoso ngumpulake anak buahe awujud ….
  A. Tukang
  B. Setan
  C. Jin lan setan
  D.Jin
 4. Kucing sing pawakane lemu kuwi(tubruk) sepadhah montor nganti mati.
  Tembung jrone kurung benere …
  A. Ditubruk
  B. Tinubruk
  C. Daktubruk
  D. Nubruk
 5. Ing sakjeroning ukara,yen panggonane jejere di kenani pakaryan diarani ukara

  A. Tanggap
  B. Tanduk
  C. Sananta
  D. Sambawa
 6. Suto numpakjaran ngubengi lapangan. Tembung numpak kudune …
  A. Nyengklak
  B. Nunggang
  C.Nuntun
  D. Nitih
 7. Tembang kang watake lelucon,pitutur lan badhean, yaiku tembang….
  A. Gambuh
  B. Pangkur
  C. Pucung
  D. Maskumambang
 8. Tembang macapat iku ana…. wuwuh
  A. 9 wuwuh
  B. 11 wuwuh
  C. 20 wuwuh
  D. 15 wuwuh
 9. Murid iku wajib bekti lan mituhu
  Pituturing dwija
  Sabarang rehnga tiati
  Tata krama empan papan katindakna
  Tembang ing dhuwur diarani tembang macapat apa?
  A. Sinom
  B. Mijil
  C. Pucung
  D. Megatruh
 10. Crita sing ana gegayutane karo sejarah diarani ….
  A. Fabel
  B. Legenda
  C. Mite
  D. Sage

17.Crita sing isine gegayutan karo kapercayan gaib, dewa-dewi, lan kedadeyan kedadeyan aneh kang dianggep suci diarani ….
A. Fabel
B. Legenda
C. Mite
D. Sage

18.Crita kewan sing nggambarake watak wantune kaya manungsa diarani ….
A. Fabel
B. Legenda
C. Mite
D. Sage

 1. Dongeng sing isine sarwa aneh, ngayawara, lan tanpa kanyatan diarani ….
  A. Fabel
  B. Legenda
  C. Lugu
  D. Sage
 2. Crita sing isine nyritakake dumadine panggonan/alam para ganen duweni kaluwihan lan kasekten diarani ….
  A. Fabel
  B. Legenda
  C. Mite
  D. Sage
 3. Aksara Jawa iku cacahe ana . . . .
  A. 8
  B. 7
  C. 20
  D. 11
 4. Angka Jawaiku cacahe ana. . . .
  A. 8
  B. 7
  C. 9
  D. 11
 5. Panulise tanda koma yen ing basa jawa diarani . . . .
  A. pada lingsa
  B. pada pangkat
  C. pada lungsi
  D. adeg-adeg
 6. Wong sing ngarang geguritan diarani . . . .
  A. penceramah
  B. Ra kawi
  C. Penggurit
  D. Prosaic
 7. Geguritan ora kaiket ….
  A. ora kaikat guru lagu
  B. ora kaiket guru gatra
  C. ora kaiket paugeran
  D. ora kaiket guru wilangan
 8. Panjenengan mau arep dicaosi kok ora kersa, geneya ta?
  A. disukani
  B. dicaosi
  C. diwenehi
  D. dikeki
 9. Won tuwa njaluk warah bocah yen diparibasanake yaiku….
  A. kebo nusu gudel
  B. bathok bolu isi madu
  C. idu didilat maneh
  D. legan golek momongan
 10. Ndang muliha ben ora kudanan. Ndang muliha tegese . . . .
  A. muga-muga mulih
  B. akon mulih
  C. senajan mulih
  D. umpamane enggal mulih
 11. Kekancan kang cocok banget, bebasane . . . .
  A. Tumbu oleh tutup
  B. ana catur mungkur
  C. keplok ora tombok
  D. tulung methung
 12. Unen-unen diarani puisi jawakalebu puisi tradisional, dumadi saka rong ukara lan kaiket paugeran diarani….
  A. pantun
  B. parikan
  C. purwakanthi
  D. wangsalan
 13. Ukara sing isine niyatutawa kekarepane dhewenanging durung dilakoni diarani ukara . . ..
  A. sambawa
  B. pitakon
  C. sananta
  D. cerita
 14. Nabok nyilih tangan, kalebu . . .
  A. Bebasan
  B. Isbat
  C. Paribasan
  D. Saloka
 15. Yen ndeleh barang sing ngati-ati bocah kuwi dawa ….
  A. tangane
  B. irunge
  C. rambute
  D. sikile
 16. Kang kudu digatekake sajrone nggoleki tema geguritan, kejaba . . .
  A. Negesi tetembungan sing katulis ing geguritan kasebut , yen kangelan negesi tembung-tembung kawi, bisa digoleki ing bausastra / kamus.
  B. Mahami maknane tulisan ing saben-saben gatra / larik lan nulis ing sawijining ukara.
  C. Nggathukake maknane ing antarane gatra siji lan gatra liyane sing wis tinulis ing ukara.
  D. Njlimeti asma penggurite.
 17. Apa kowe wis ngerti yen adhimu menyang Surabaya?.
  Ukara kasebut kalebu ukara . . .
  A. Pakon
  B. Sambawa
  C. Pitakon
  D. Sananta
 18. Aksara rekan karekatan sandhanag pepet cecake ana …. dumunung ing sajrone pepet
  A. Papat
  B. Telu
  C. Lima
  D. Siji
 19. Titimangsa yaiku ….
  A. Perangane layang sing mratelakake ing ngendi lan kapan layang kasebut ditulis/digawe. Papan panggonan nulis. Titi mangsa bisa katulis ana ing pojok tengen dhuwur uga bisa ing ngisor pojok tengen sadhuwure paprenah*
  B. Perangane layang kang mratelakake marang sapa layang ditujokake utawa isi tujuan layang kang ditulis/dikirimake.
  C. Mratelakake marang sapa layang iku dikirimake.
  D. Perangane layang kang mratelakake isi kabar kaslamatan utawa perangane sadurunge isine layang biasane isi atur pambagya, wilujeng.
 20. Surasa basa/isi layangyaiku ….
  A. Perangane layang kang wujud ukara utawa pungkasaning layang kang isine nyuwun pangapura uga nyuwun balesan.
  B. Perangane layang kang mratelakake isine layang utawa kang dadi wigatining layang.
  C. Perangane layang kang mratelakake sapa utawa kaprenah apa kang gawe layang. Utawa sesambungane antaraning sing kirim layang lan sing dikirimi layang.
  D. Perangan kang nyethakake tapak asta sing kirim layang lan ditulis jenenge kanthi lengkap
 21. Layang kiriman ganep/iber-iberyaiku ….
  A. Layang kang isine ganep ora mung mligi sawijine bab, nanging jangkep (wiwit saka pambuka, isi, panutup lan paprenah) isine uga nerangake wernawerna ya bab kahanane, suka-susahe, kasarasan.
  B. Layang kang isine aweh weruh ngabari samubarang lan isine kudu dingerteni wong ake.
  C. Layang kang isine menehi kabar kesusahan utawa layange wong sing ngabari kepaten/kesripahan.
  D. Layang kang isine ora ganep ora mung mligi sawijine bab, nanging jangkep (wiwit saka pambuka, isi, panutup lan paprenah) isine uga nerangake wernawerna ya bab kahanane, suka-susahe, kasarasan.
 22. “Sandal kulit“ yen ditulis nganggo aksara jawa….
  A. snFlÑ|lit¿
  B. kulitSnFl¿
  C. snFleapki¿
  D.snFlHnTik¿
 23. Tembung “mangan jagung” yen ditulis nganggo aksara jawa
  A. mznJgu=
  B. jgu=fipzn¿
  C. pznenJguze
  D. mznJgu=mnis¿
 24. Sandhangan cakra iku kanggo gantine sandhangan….
  A. cakra (ra)
  B. cakra taling
  C. cakra taling tarung
  D. cakra suku
 25. Haryo kuwi rai gedheg mulane akeh wong ora seneng,diarani tembung….
  A. saroja
  B. entar
  C. garba
  D. andhahan
 26. Perangane ukara sing dadi inti (punjering) ukara sing mratelakake kahanan mosike diarani ….
  A. jejer
  B. wasesa
  C. lesan
  D. katerangan
 27. Bu Susi ora sida njaluk ngombe.
  Ukara iku yen diowahi dadi krama alus yaiku …. A. Bu Susi boten sida nyuwun ngombe.
  B. Bu Susi boten siyos nyuwun ngombe.
  C. Bu Susi boten sida nyuwun unjukan.
  D. Bu Susi boten siyos nyuwun unjukan.
 28. Tuladhane basa ngoko alus (andhap) sing bener …… A. Wulan ngarep panjenengan apa sing tindak haji?
  B. Sasi ngarep kowe apa sing tindak haji?
  C. Bulan ngarep awakmu apa sing tindak haji?
  D. Bulan ngajeng pean apa sing tindak haji?
 29. Bocah-bocah padha lungguh kursiyen ditulisnganggo aksara jawa ….
  A. lu=guhku/si
  B. lu=guaku/si
  C. lu=guaiku/si
  D. lu=guhyku/si
 30. Tuladhane ukara ngoko alus
  A. Artanipun mau wis diasta apa durung ta, mas Darto?
  B. Panjenengan mau arep dicaosi kok ora kersa, geneya ta?
  C. Mbahku isih durung bisakondur saiki jalaran isih tindak pasar.
  D. Kowe kok ora dhahar dhisik ta pak, saiki wis jam 06.30 lho!
 31. Tembung “Ibuku lunga” yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….
  A. luzadkiu
  B. adikulz
  C. adkulz
  D.aibukuluz
 32. Tembung “adhiku lunga” yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku …. A.
  mev=ps/ B.
  mev=k[nT/o C.
  adkulz D. adikuluz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here