Download Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9 Gasal Genap
Download Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 9 Gasal Genap

Pilihen salah siji jawaban sing paling bener!

Bapak Ibu, Tamu undangan, warga Karang Ploso ingkang bagya mulya, mekaten andharan kula bab penyakit mengi utawi asma. Mugi-mugi wonten paedahipun. Menawi wonten ingkang dereng pana,utawi wonten pitakenan kula sakanca saking UNAIR Surabaya tansah sumadya badhe ambiyantu panjenengan. Menawi wonten lepat anggen kula matur. Mugi dipun agung pangaksami. Wasalamualaikum,wr.wb

 1. Kutipan pidato wonten nginggil kalebet ….
  A. purwaka
  B. surasa basa
  C. pangarep-arep
  D. wasana basa
 2. Adigang,adigung,adiguna punika tegesipun tiyang ingkang ….
  A. Boten gadahah isin ,sanajan sampun dipun sindir boten ngertos
  B. Ingkang sekti mandgaguna tapi lembah manah
  C. Mameraken drajat lan pangkat, kekiyatanipun lan kapinteranipun
  D. Kathah seduluripun , sugih lan kathah kancanipun
 3. Urutan kedadeyan crita ing karya sastra , saka wiwitan nganti wekasana diarani ….
  A. paraga
  B. alur
  C. setting
  D. amanah
 4. Banu iku sejatine anake wong sugih. Nanging ing sekolahan males, ora gelem sinau. Malah kadang klambine rusuh ora disetlika, mula akeh kancane sing ora seneng. Kadhang-kadhang yen kerja kelompok ora ana kancane sing gelem ngajak. Sanajan ngono bocahe ya meneng wae, mung ngenteni kancane sapa sing gelem ngajak. Kang dialami Banu iku padha karo unen-unen….
  A. Bebek mungsuh mliwis
  B. Kebo bule mati setra
  C. Timun wungkuk jaga imbuh
  D. Timun mungsuh duren
 5. Ukara sambawa ing ngisor iki sing duwe teges umpama yaiku ….
  A. Aku bisaa nandangi dhewe ora ngongkon kowe
  B. Sugiha yen wonge medhit ya akeh sing ora seneng
  C. Sesuk tukua sepatu lan tas ing Matahari
  D. Iki mengko panasa ya, supaya klambiku garing kabeh
 6. Ngungak jembare segara, kanthi beninge netra. Netra tegese ….
  A. Banyu
  B. mripat
  C. srengenge
  D. rembulan
 7. Lelakone ludruk biasane dijupuk saka crita urip sabendina. Tembung lelakon iku kalebu
  tembung rangkep….
  A. dwi purwa
  B. dwi wasana
  C. dwi lingga
  D. dwi lingga salin swara
 8. Sunare bagaskara krasa panas sumelet. Bagaskara tegese ….
  A. Geni
  B. rembulan
  C. lintang
  D. srengenge
 9. Panjenengan apa wis mriksani pameran buku? Ukara iku nganggo basa ….
  A. ngoko lugu .
  B. ngoko alus
  C. krama lugu
  D. krama alus
 10. Aja padha ngadeg bae ,ayo padha lungguh . Basa kramane yaiku ….
  A. Sampun ngadeg mawon mangga sami lenggah mriki
  B. Aja mung jumeneng bae, ayo sami lungguh
  C. Sampun naming jumeneng, mangga sami lenggah
  D. Sampun namung jumeneng, mangga sami pinarak
 11. Wis telung dina ibu lara weteng. Basa karma aluse yaiku ….
  A. Pun tigang dinten ibu gerah madharan
  B. Sampun tigang dinten ibu gerah madharan
  C. Wis telung dina ibu gerah madharan
  D. Wis telung dina ibu sakit madharan.
 12. Sampeyan ajenge kesah teng pundi, kula mbok tumut. Ukara iku nganggo basa….
  A. ngoko lugu
  B. ngoko alus
  C. krama lugu
  D. krama alus
 13. Ukara ing ngisor iki sing nganggo ater-ater anuswara yaiku ….
  A. Ibu nyirami kembang ing latar
  B. Aku dipundhutake klambi anyar
  C. Bukune apa wis kokbalekake
  D. Aku lunga menyang Semarang
 14. Cacahe gatra ing saben sapada iku diarani ….
  A. guru lagu
  B. guru wilangan
  C. guru gatra
  D. guru swara
 15. Ing ngisor iki sing ora kalebu tembang macapat yaiku ….
  A. pangkur
  B. megatruh
  C. jamuran
  D. gambuh
 16. Kopine pancen nasgithel, mula rasane enak tenan. Nasgithel iku kalebu tembung ….
  A. camboran wutuh
  B. camboran tugel
  C. saroja
  D. Garba
 17. Yen arep pidhato amrih lancar kudu…
  A. Gawe naskah pidato
  B. Ngerteni sapa sing bakal ngrungokne
  C. Maca buku sing akeh
  D. Ngapalake naskah
 18. Perangane pidhato kudu nyakup kaya sing kasebut ing ngisor iki, kejaba…
  A. Pambuka
  B. Dudutan
  C. Isi
  D. Donga
 19. Yen lagi pidhato becike kudu, kejaba ….
  A. Nggatekake intonasi
  B. Nggatekake ekspresi
  C. Ora kesusu
  D. Kudu kesusu
 20. Aksara swara cacahe ana…
  A. 4
  B. 5
  C. 6
  D. 7
 21. Dasanama yen ing Basa Indonesia kasebut…
  A. Homonim
  B. Sinonim
  C. Homofon
  D. Homogram
 22. Dasanamane tembung omah kaya kang kasebut ing ngisor iki, kajaba…
  A. Wisma
  B. Pawiyatan
  C. Graha
  D. Bale
 23. Dasanama nduweni teges…
  A. Duwe teges sepuluh
  B. Tegese kabehe sepuluh
  C. Duwe teges padha
  D. Duwe teges akeh
 24. Cekap sementen atur kula, mugi – mugi ingkang kula aturaken wonten gina manfaatipun.
  Iki perange pidhato sing diarani…
  A. Pambuka
  B. Panutup
  C. Surasa
  D. Pangarep – arep
 25. Jam 9 wis padha turu. Dasanamane turu, yaiku…
  A. sare
  B. Sayah
  C. Arip
  D. Ngaso
 26. Manut Toetik Fauzan, pemerhati fashion lan salah sawijining disainer batik Jember. Saiki
  pesenan batik Jember dadi akeh, ora mung digunakake kanggo pameran nanging uga
  digunakake bahan seragam sekolah, …………………….
  Bacute pada ing dhuwur yakuwi………….
  A. Pambudidaya nggawe lan ngembangake kain bathik wis ana ing Indonesia.
  B. Jalaran promosi kang dilaksanakake dene masyarakat lan pamarentah.
  C. Utamane kanggo pembinaan sumber daya manungsa.
  D. Nganti ana sing perajin kang kentekan stok jarene
 27. Nalika miwiti usahane Rochim ora langsung entuk untung gedhe. Kanggo ningkatake
  usahane kudu bener-bener mbrangkang saka ngisor. Dheweke ora wani nggawe suwar-
  suwir kanthi jumlah akeh.Gawe sepisan mung sawetara kilogram wae. Penggaweane isih
  nggawe cara tradhisional, dadi mbutuhake tenaga kang kuwat.
  Ing ngisor iki kalebu masalah kang ana ing wacana dhuwur, kang dudu masalah manut
  wacana ing dhuwur yakuwi…………
  A. Gawe suwar-suwir mung sethithik
  B. Carane isih tradhisional
  C. Untunge akeh
  D. Miwiti usahane saka ngisor
 28. Ing SMK para siswa diajari gawe bathik tulis, jahit, masak. Sebagean ana uga sing diajari
  usaha dagang kanthi ngelola toko koperasi.
  Ukara ing dhuwur nuduhake manawa para siswa kasebut ing bangku sekolah didhidhik
  supaya….
  A nduweni ketrampilan
  B. kreatif
  C. supaya pinter
  D. nduweni jiwa wira usaha
 29. Dinar :” Nuwun sewu bu, pinten modhal wiwitanipun?”
  Bu Aini :” Rp.1.000.000. Suwe-suwe mundhak modhale, dhuwit bathi tatambahake dadi modhal.”
  Wawanrembug/wawancara ing dhuwur kalebu perangane………
  A. pambuka
  B. isi
  C. panutup
  D. Adangiyah
 30. Sukirman :”Kanca-kanca aku njaluk ngapura yen panggonane sinau ora apik kaya
  anggonmu, awit ya kaya ngene iki duweke bapakku.”
  Muksin :”Ora apa-apa, kanca-kanca padha mrene iki sing penting bisa sinau, ora bab
  panggonan utawa suguhan.”
  Watake Sukirman ing pacelathon dhuwur yakuwi……………
  A. sombong
  B. sabar
  C. medhit
  D. kereng
 31. Pak Fakri teka saka Bogor numpak sepur jam pitu. Yen didadekake basa krama alus….
  A. Pak Fakri ndugi saking Bogor numpak sepur jam pitu.
  B. Pak Fakri ndugi saking Bogor nitih sepur jam pitu.
  C. Pak Fakri rawuh saking Bogor numpak sepur jam pitu.
  D. Pak Fakri rawuh saking Bogor nitih sepur jam pitu.
 32. Kowe arep menyang ngendi, aja kesusu bali dhisik ! Yen didadekake basa krama
  lugu….
  A. Sampeyan badhe kesah dhateng pundi, sampun kesesa wangsul rumiyin !
  B. Sampeyan badhe tindak dhateng pundi, sampun kesesa kondur rumiyin !
  C. Panjenengan badhe kesah dhateng pundi, sampun kesesa wangsul rumiyin !
  D. Panjenengan badhe tindak dhateng pundi, sampun kesesa kondur rumiyin !
 33. Simbah :”Nak kowe wis sinau apa durung?”
  Putu :”Sampun mbah, nalika nembe wangsul saking sekolah kala siang.”Simbah migunakake basa………….
  A. ngoko lugu
  B. ngoko alus
  C. krama lugu
  D. krama alus
 34. Pakdhe :”Ibumu apa wis teka saka pasar?”
  Rita :”…………………………………………..”
  A. Sampun ndugi saking pasar
  B. Sampun rawuh saking pasar
  C. Sampun ndugi saking peken
  D. Sampun rawuh saking peken
 35. Panjenengan kula……………………pinarak dhateng griya kula!
  A. kengken
  B. aturi
  C. utus
  D. Prentah
 36. Bocah telu mbanjur lungguhan ana semen cor ngisor wit jambu.Crita ngethuprus kanthi ngemil pastel. Tetelune pancen kekancan raket. Menyang ngendi-endi bareng. Budhal mulih sekolah bareng. Dolan bareng. Ing kelas lelungguhane uga cecedhakan.
  Dudutane crita ing dhuwur yakuwi…………
  A. kanca sekolah
  B. kekancan kang raket
  C. kanca dolan
  D. kanca crita
 37. Wayah subuh tekan Semarang. Mbak Neti ngancani peserta karyawisata mudhun saka bis, nuju rumah makan kang wis dipesen panitia kanggo sholat subuh, siram, lan nunggu wayahe sarapan.
  Sing dudu setting panggonan ing dhuwur yakuwi………
  A. bis
  B. Semarang
  C. masjid
  D. rumah makan
 38. Hasan mudhun bis maneh nggoleki ibune karo bengok-bengok. Dheweke mlebu rumah makan. Clilang-clileng ora ana sing dikenal. Hasan bengak-bengok karo nangis. Dheweke nyedhaki pelayan nganggo sragam bathik.
  Swasana/ kahanan crita ing dhuwur yakuwi………..
  A. rame
  B. sepi
  C. bingung
  D. nrenyuhake
 39. Gunane pada pangkat kanggo ngapit angka lan aksara Jawa, tuladhane yakuwi ing
  ukara………….
  A. Aku lulus sekolah taun 2012.
  B. Ibu mundhut : beras, kopi, lan gula
  C. Budhe ngendikan,”Sholata sing sregep!”
  D. Sapa wae ora pareng tukaran.
 40. “Idul Fitri” yen ditulis aksara Jawa dadi…….
 41. Panulisan aksara rekan kang bener yakuwi………….
 42. 42.“Kancaku akeh” yen ditulis aksara Jawa dadi………….
 1. Pendhidhikan Mohammad Hatta diwiwiti saka sekolah rakyat. Amarga pinter basa Landa,
  Hatta dipindah karo gurune ing Eropenese Lagere School (ELS), ditrima ing kelas loro.
  Ora akeh pribumi kang bisa sekolah ing ELS, murid-muride umume anake wong Landa.
  Sawise tamat ing ELS Hatta nerusake ing Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO)
  Padang, banjur nerusake ing Print Hendrik School (PHS) Jakarta. Sawise lulus saka PHS,
  Hatta oleh beasiswa kanggo kuliah ing Handels Hoogere School (Sekolah Tinggi
  Ekonomi) Rotterdam.
  Bakuning gagasan pada ing dhuwur yakuwi………………
  A. Pendhidhikan Mohammad Hatta diwiwiti saka sekolah rakyat.
  B. Hatta kuliah ing Handels Hoogere School (Sekolah Tinggi Ekonomi) Rotterdam.
  C. Riwayat pendhidhikan Mohammad Hatta.
  D. Riwayat beasiswa pendhidhikan Mohammad Hatta.
 2. Kartika Suryarini,wanita kelairan Situbondo 13 September 1975 iki ngakoni, jumlah
  panaliti ing Indonesia pancen akeh. Peminate uga akeh. Nanging kendhalane panaliten
  cukup gedhe. Jalaran saka kuwi dheweke nggunakake kesempatan melu L’Oreal Indo
  Fellowships For Women In Sicience 2009, supaya oleh dana kanggo panalitenane.
  Patuladhan becik kang bisa dituladhani saka tokoh Kartika Suryarini yakuwi……….
  A. Semangate golek penghargaan
  B. Kepingin sekolah sing dhuwur
  C. Dadi wanita kang utama
  D. Ketekunane dadi panaliti
 3. Dea Imut utawa jeneng asline Claudia Anisa, kelairan 29 Februari 1996, pancen saiki wiwit ngancik remaja, senajan blegere isih imut kaya julukane. Dheweke uga lagi mbintangi sinetron remaja.
  Ukara pitakonan kang cocok kanggo pratelan ing dhuwur yakuwi……….
  A. Sapa kuwi Dea Imut ?
  B. Apa kang ditindakake Dea Imut ?
  C. Kena apa Dea Imut ?
  D. Ana apa karo Dea Imut ?
 4. Kepingin pinter lan sekolah kang dhuwur mbutuhake ragat/biaya kang gedhe, paribasane……..
  A. Jer basuki mawa beya
  B. Rawe-rawe rantas malang-malang putung
  C. Pitik diumbar ing pedharingan
  D. Blilu melu seton
 5. Sing ngati-ati bakal slamet sing sembrono bakal cilaka, paribasane……….
  A. Sadumuk bathuk sanyari bumi
  B. Yitna yuwana lena kena
  C. Sapa salah bakal seleh
  D. Jati ketlusupan ruyung
 6. Kiki : “Halo, menapa leres menika dalemipun Pak Sabar?”
  Candil : “… .”
  Kiki : “Kula Cakil, muridipun Pak Sabar”.
  Ukara ingkang trep kangge njangkepi pacelathon liwat telpon ing dhuwur, inggih
  menika?
  A. “Halo, leres menika griyanipun Pak Sabar”.
  B. “Inggih, leres menika griyanipun Pak Sabar”.
  C. “Inggih, leres, nuwun sewu menika saking sinten nggih?”
  D. “Inggih, leres, nanging kula Candil”.
 7. Tembung “adhiku lunga” yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….
 8. Tembung “tuku roti” yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here