Soal Ujian Pilihan Ganda Dan Essay Bahasa Jawa
Soal Ujian Pilihan Ganda Dan Essay Bahasa Jawa

Kumpulan Soal Ujian Mata Pelajaran Bahasa Jawa Beserta Jawaban –
http://indosmartschool.com/ Soal pilihan ganda dan jawaban Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Teknik bisa anda dapatkan disini.

Soal pilihan ganda biasanganya digunakan dalam proses evaluasi seperti Ujian
Tengah Semester (UTS) / Penilaian Tengah Semester (PTS), Ujian Akhis Semester
(UAS) / Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah (US) ataupun Ujian
Nasional (UN).

Soal Mata Pelajaran Bahasa Jawa 2018 dan pembahasan dapat mempermudah siswa
dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam mengerjakan soal UN tahun ini.

Soal un Mata Pelajaran Bahasa Jawa dan pembahasannya 2018 bisa anda gunakan
sebagai acuan dalam belajar dikarenakan biasanya soal yang akan muncul di
kemudian hari tidak jauh berbeda dengan soal yang pernah ada sebelumnya.

Sontoh soal ujian Mata Pelajaran Bahasa Jawa smk 2019 bisa anda dapatkan
pada website ini dengan gratis dan mudah bahkan kita sertakan juga jawabanya.

soal dan jawaban Mata Pelajaran Bahasa Jawa kelas 12 semoga bisa membantu
anda dalam belajar. Jangan khawatir tidak ada pelajaran yang susah yang ada
hanyalah manusia yang tidak mau belajar.

Soal Mata Pelajaran Bahasa Jawa dan pembahasan biasanya sudah banyak terdapat
di internet dengan sedikit usaha dan kemauan insyaallah anada akan mendapatkan
apa yang anda inginkan.

Kisi-kisi Soal Ujian Mata Pelajaran Bahasa Jawa

Kompetensi Dasar  Materi
Serat Wedhatama pupuh pangkur. – Serat Wedhatama pupuh pangkur,  isi/ajaran yang termuat didalamnya. Penulis Serat Wedhatama, Pathokan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu pada pupuh pangkur.  
Perangan omah joglo Memahami bagian-bagian dari rumah adata joglo.
Cerita dan sinopsis Urutan cerita, unsur cerita dan meringkas cerita.
Teks Bacaan Membaca dan memahami isi teks bacaan yang disajikan.
Pawarta Definisi dan unsur-unsur yang harus ada dalam pawarta.
Unggah-ungguh basa Cara berkomunikasi dengan orang lain berdasar ragam bahasa yang sesuai untuk digunakan.
Jinise paragrap Mengerti definisi paragraf berdasarkan letak kalimat utama.
Maca lan Nulis Aksara Jawa Membaca dan menulis kalimat sederhana dengan aksara jawa.
Serat Wedhatama Pengertian dan ajaran yang terkandung dalam Serat Wedhatama.
Pawarta Pengertian pawarta dan unsur-unsur yang harus ada dalam pawarta.
Paragraf  Deskripsi Memahami paragraf deskripsi dan membuat contohnya.
Jinise tembung. Mendefinisikan yogyaswara, saloka dan rura basa.
Menulis aksara jawa Menulis kalimat sederhana dengan aksara jawa.

Soal Ujian Mata Pelajaran Bahasa Jawa

I.         Wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi cara menehi tandha ping (X) ing aksara A,B,C,D utawa E wangsulan sing koanggep bener !
1.      Serat Wedhatama kaanggit dening ….
A.    KGPAA Mangkunegera VI 
B.     KGPAA Mangkunegera V
C.     KGPAA Mangkunegera IV
D.    Pujangga Kraton Yosodipura
E.     KGPAA Mangkunegera VII
2.      Tembang macapat iku kaiket dening guru lagu lan guru wilangan. Sing dikarepake guru lagu yaiku ….
A.    Cacahing wanda saben sagatra
B.     Tibaning swara ing pungkasaning pada
C.     Tibaning gatra saben sapada
D.    Tibaning swara ing pungkasaning gatra 
E.     Cacahing wanda saben sapada
3.      Tembang Macapat ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan no. 3, 4 lan 5!
Pangkur
Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardisiwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih ketarta pakartining ngelmu luhur 
Kang tumrap ing tanah jawa
Agama ageming aji
Tembang Macapat pupuh Pangkur ing dhuwur iku nduweni guru wilangan lan guru lagu ….
A.    8a,11a, 8i, 7u, 12u, 8a, 8i
B.     8a,11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
C.     8u,11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
D.    8a,11i, 8u, 7i, 12u, 8a, 8i
E.     8a, 11i, 7u, 10u, 12i, 8u, 8i
4.      Kang dadi isine tembang ing dhuwur yaiku ….
A.    Ajaran tata krama
B.     Ajaran jujur 
C.     Ajaran sopan lan santun 
D.    Ajaran mandhiri 
E.     Ajaran budi pekerti kang luhur
5.      Perangan omah joglo kang dumunung ing ngarep dhewe, pigunane kanggo nampa tamu lan tansah dibukak tanpa ana wates yaiku ….
A.    Teras utawa Pendhapa
B.     Pringgitan
C.     Dalem Agung
D.    Krobongan/senthong
E.     Gandhok atau Pawon/pekiwan
6.      Papane ana ing mburi dhewe. pigunane kanggo olah-olah lan jedhing (kamar mandi). Sanajan katon prasaja, nanging perangan iki uga minangka perangan kang asipat pribadi lan duwe nilai luhur, yaiku ….
A.    Teras utawa Pendhapa
B.     Pringgitan
C.     Dalem Agung
D.    Krobongan/senthong 
E.     Gandhok atau Pawon/pekiwan
7.      (1) Panjlentrehane kedadeyan (complication) 
(2) Nuju ana ing konflik (rising action)
(3) Rerampungan (ending)
(4) Pengenalan bab situasi utawa kahanan crita (exposition)
(5) Pucuking masalah (turning point).
Urutane lakon crita kang bener, yaiku ….    
A.    (1)-(2)-(5)-(4)-(3)
B.     (4)-(1)-(2)-(5)-(3)
C.     (4)-(2)-(5)-(1)-(3)
D.    (2)-(5)-(4)-(1)-(3)
E.     (2)-(1)-(4)-(5)-(3)
8.      Paraga kang duweni pakarti becik diarani paraga …. 
A.    antagonis  
B.     utama 
C.     protagonis  
D.    tambahan 
E.     tritagonis
9.        Underan prakara kang dadi gagasan utama sajroning cerita diarani…
A.      Paraga
B.       Tema
C.       Setting
D.      Penokohan
E.       Amanat
10.    Gatekna pethilan crita ing ngisor iki!
Swasana ing njaba saya peteng merga mendhunge saya kandhel malah banjur grimis. Banyu udan kang netes saka gegodhongan saya akeh kaya luhe mboke Indra kang ora bisa kabendhung mrebes mili dleweran aneng pipine. Wengi saya peteng. Kahanan sepi nyenyet. Walang-walang kang biasane muni mbengengeng padha meneng. Kaya-kaya melu rumangsa wegah arep gegojekan. 
Unsur instrinsik kang digambarake jroning pethilan crita ing dhuwur yaiku…
A.    Paraga
B.     Tema
C.     Setting
D.    Penokohan
E.     Amanat
11.  Sinopsis yaiku ….
A.    Ringkesan sawijining crita
B.     crita adhedhasar saka urutan sawijining kedadeyan utawa prastawa
C.     sawijining analisis utawa penapsiran objektif marang saprangkat fakta
D.    gawe dudutan (nyimpulake) saka sawijining pawarta
E.     nuduhake katrangan tambahan kanggo nguwatake andharan
12.  Tata carane nulis sinopsis sepisan kang kudu ditindakake yaiku …. 
A.    Ringkesan/sinopsis ora kena owah saka crita asline 
B.     Dialog lan monolog tokoh cukup tinulis isi pokoke 
C.     Nyathet gagasan utama 
D.    Nulis ringkesan 
E.     Maca naskah crita. 
Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomor 13,  14, lan 15!
Ing sawijing kutha ana saudagar sugih mblegedhu, usahane pirang-pirang, ana dedagangan, developer pomahan ing ngendi-ngendi papan, ekspor lan impor barang-barang  kerajinan, lan liya-liyane. Emane, si saudagar iki kondhang cethile. Dhuwit Rp 100,00 bae prasasat kudu dipetung tenan apa tuna lan bathine yen arep ditokake saka kanthongane. Mengkono uga yen katemben warga sakiwa tengene butuh prabeya kanggo kegiatan warga, si saudagar iki mesthi owel yen kudu ngetokake dhuwit kanggo mbiyantu. Petungane mesthi apa tuna lan bathine yen melu mbiyantu kegiatan warga.  
Nuju sawijining dina, saudagar mau mulih saka kantore numpak montor, nyopir dhewe. Mampir restoran sedya tuku panganan karemane lan uga karemane sisihan lan anake. Wektu iku saudagar nggawa dhuwit cacah Rp 10 yuta diwadhahi kanthong kertas ing sakjerone tas.
Amarga kelalen lan wis kepingin ndang tekan ngomah, sudagar mau lali nggawa tase kang didelehake ing meja sacedhake kasir. Nalika tekan omah, sudagar mau nembe kelingan yen mau nggawa tas isi kanthong kang sanjerone ana dhuwit bebathen dagangan cacah Rp 10 yuta. Wusanane ing ngomah ora sida mangan sea food sing dituku. Sawise sea food saka restoran dipasrahake sisihane, sudagar mau terus nggeblas tumuju kantor polisi.
13.  Miturut pethikan cerkak ing dhuwur, irah-irahan kang trep kanggo cerkak ing dhuwur yaiku ….
A.    Saudagar kang sugih
B.     Pikolehe juragan sugih
C.     Saudagar sugih mblegedhu
D.    Kauripane wong sugih
E.     Pikolehe wong cethil
14.  Alur kang dianggo ana ing cerkak ing dhuwur yaiku, yaiku….
A.    maju
B.     mundur 
C.     induktif
D.    campuran
E.     deduktif
15.  Miturut crita ing dhuwur, amanat kang bisa kapethik saka crita iku mau, yaiku ….
A.    Wong cilik kudu prasaja.
B.     Ora kena nyepelekake wong cilik.
C.     Dadi wong sugih kudu cethil lan sombong.
D.    Aja seneng gawe gelaning wong liya.
E.     Dadi wong kudu wani kelangan.
16.  Aku mlebu ngomah. Ora lali nginguk kamare ibu. O, sokur ibu lagi sare kemulan rapet. Katon angler banget. Hawa atis ngene iki pancen penak dinggo turu kemulan. Apa maneh ibu wis sepuh. Pethikan crita ana ing dhuwur, nuduhake menawa pengarang nganggo sudut pandang wong ….
A.    katelu
B.     kaloro
C.     kapisan lan katelu
D.    kapisan lan kaloro
E.     kapisan
Pawarta 1
Lembaga Tumut Training
Forum Komunikasi Lembaga Dakwah Sekolah se- Eks Karesidenan Surakarta sesarengan kaliyan Lembaga Peduli Remaja Kriya Mandiri Solo ngawontenaken training pengelolaan lembaga. Kegiyatan punika dipun gelar wonten ing villa Al Irsyad Tawangmangu. Ingkang tumut training kesebat cacah 43 peserta saking pitung lembaga, inggih punika LPR Sohib Center Boyolali, KPR Insan cendikia Karanganyar, Pioner Sukoharjo, Iqra Club Sragen, kriya Mandiri Solo, Bina Insan Cendikia Wonogiri, lan Insan Mulia Klaten.
Zainal Abidin saking LPR Sohib Center Boyolali, salebeting giyaran pers ingkang dipun tampi dening media, Selasa (26/12), njlentrehaken bilih training kasebat dipun kajengaken kangge ningkataken kualitas lan kuantitas lembaga. Kegiyatan kasebat ngrawuhaken pembicara, ing antawisipun Tugiman B Semita (anggota DPRD Boyolali),Listyanto (anggota DPRD Sukoharjo), Widodo (Koordinator Kapas), Lan Fuad Tamam (Koordinator Lembaga An Nur).  
Kapethik lan katransit saking ; Solopos
Pawarta 2
Bantal Cantik Koleksi Famous
Ing jaman samangke bantal boten namung kangge kanca tilem, nanging ugi saged dados aksesoris ingkang saged nambah kaendahan interior griya. Pramila saking punika, modhelipun ugi maneka warni. Wonten ingkang modhelipun kados ati, wonten ingkang gambaripun tokoh-tokoh kartun, ngantos modhel-modhel ingkang nengsemaken. Kados dene ingkang wonten ing koleksinipun Famous Accessories and Gift Goro Assalam, Solo. Regi ingkang dipuntawisaken maneka warni, wiwit saking Rp 20.000,- ngantos Rp 50.000,-
17.  Sinten ingkang njlentrehaken bilih training kasebat dipun kajengaken kangge ningkataken kualitas lan kuantitas lembaga. …
A.    Zainal Abidin
B.     Tugiman B Semita
C.     Listyanto
D.    Fuad Tamam
E.     Sadikun
18.  Wonten pundi training pengelolaan lembaga dipuwontenaken ….
A.    Villa Al Nur
B.     Villa Al Syahid
C.     Villa Al Irsyad
D.    Villa Al Risyad
E.     Villa Al Syarir
19.  Ukara baku pawarta kapindho yaiku ……
A.    Bantal boten namung kangge kanca tilem
B.     Regi bantal wiwit Rp 20.000,- ngantos Rp 50.000,-
C.     Bantal cantik koleksi Famous maneka warni modhelipun
D.    Bantal cantik nambahi kaendahanipun interior griya
E.     Modhel lan gambar bantal maneka warni
20.  Topik utamane pawarta kapindho yaiku …..
A.    Perdagangan ing Famous Accessories and Gift Goro Assalam, Solo.
B.     Promosi Bantal Cantik ing Famous Accessories and Gift Goro Assalam, Solo.
C.     Kegiyatan ekonomi ing Famous Accessories and Gift Goro Assalam, Solo.
D.    Bisnis bantal cantik koleksinipun Famous Accessories and Gift Goro Assalam, Solo.
E.     Regi bantal cantik Famous Accessories and Gift Goro Assalam, Solo, mirah.
21.  Pawarta iku pelaporan ngenani bab ….
A.    prastawa sing duwe dumadi
B.     prastawa sing sawetara dumadi
C.     prastawa sing nedheng dumadi
D.    prastawa sing durung dumadi
E.     prastawa sing arep dumadi
22.  Wujude baku pawarta ana 2, yaiku …
A.    Tulisan lan gambaran
B.     Gambaran lan amanat 
C.     Tulisan lan lesan
D.    Lesan lan amanat
E.     Gambaran lan panguripan
23.  Aku bocah enom kudu tansah nggatekake marang ajuning jaman supaya ora keri karo sapadha-padha. Ing bab iki kudu tansah nggatekake subasita, tumindak adhedhasar budi pekerti kang luhur. Sing diandharake ing pratelan iku tumrap para siswa manut panemumu yaiku ….
A.      Saestu prayogi sanget dipungatosaken saha dipuntindakaken. 
B.       Boten perlu dipunpenggalihaken, boten wonten ginanipun. 
C.       Sae, naming boten kedah dipungatosaken awit amung damel repot. 
D.      Boten cocog kaliyan kawontenan jamanipun, sampun kina penggalihan punika. 
E.       Saestu prayogi nanging boten gampil katindakaken.
24.  “Ibuk, tindak dhateng toko badhe …. menapa? Kok boten nimbali kula mawon, janipun kula ugi badhe …. buku tulis kangge cathetan.” Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku …. 
A.    mundhut, mundhut
B.     mundhut, tuku
C.     tumbas, tumbas 
D.    tumbas, mundhut
E.     mundhut, tumbas
25.  Mas, kula dipundhawuhi Bapak, sampeyan dipundhawuhi …. rumiyin, sabab Bapak kala wau sampun …. wonten kantor.” Tembung kang bener kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku ….
A.    nedha, dhahar
B.     maem, dhahar
C.     nedha, nedha
D.    dhahar, maem
E.     dhahar, dhahar 
26.  Miturut mapane ukara baku, paragraf kang ukara baku-ne mapan ana wiwitane paragraf diarani….
A.    Paragraf deduktif
B.     Paragraf induktif
C.     Paragraf kooperatif
D.    Paragraf ineratif
E.     Paragraf campuran
27.  Ing ngisor iki tembung sing mawa sandhangan “keret” yaiku ….
A.      k]sn\
B.      k}teg\
C.      gi]y
D.      pit]h
E.       ke[c]
28.  “Luwes lan bisa nampa ilining jaman”. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …
A.      ?luweSlNbisnMpailini=jmN.
B.      ?luwesLnBisnmPailinNi=jmn\,
C.      ?luwesLnBisnmPailini=jmn\,
D.      ?lu[wsLnBisnmPailinNi=jmn\,
E.       ?lu[wsLnBisnmPailini=jmn\,
29.  ?segliwetMskK[nN[ankBzetZnTi[pzinTnF|kM[nh. 
A.    Sega liwet masakane ibu enak baget nganti pengin tanduk 
B.     Sega liwet ngarep omah kae rasane enak 
C.     Sega liwet masakane enak banget nganti pengin tanduk maneh 
D.    Sega liwet sing kok masak enak banget nganti pengin tanduk 
E.     Sega liwet enak banget nganti pengen tanduk
30.  ?bsjwbsk=figunkK[ka=itLth….
A.     jwt_zh 
B.     jwbrt\ 
C.     sumt] 
D.     klimnTn\ 
E.      sulwes
II.      Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis! 
1.      Andharna kang diarani serat Wedhatama miturut panemumu!
2.      Apa kang diarani pawarta iku lan aturna unsur-unsur kang kudu ana sajroning pawarta!
3.      Gaweya paragraf wacan deskripsi kang nggambarake piranti (alat) kang paling kok senengi (6 ukara)!
4.      Apa kang dikarepake yogyaswara, saroja, lan rura basa iku? Saben pangerten wenehana tuladha 2 bae!
5.      Tulisen nganggo aksara jawa! Aku nyapu latar lan ibu resik-resik omah.

Kunci Jawaban Mata Pelajaran Bahasa Jawa

NO   NO   NO  
1 C 11 A 21 C
2 D 12 E 22 C
3 B 13 E 23 A
4 E 14 A 24 E
5 A 15 B 25 A
6 E 16 E 26 A
7 B 17 A 27 B
8 C 18 C 28 B
9 B 19 E 29 C
10 C 20 B 30 A
1.        Serat Wedhatama yaiku salah satunggaling Susastra kang kaanggit dening KGPAA Mangku Nagoro IV. Isine kawruh babagan budi pekerti kang luhur.
2.        Pawarta yaiku informasi anyar kedadean kang nedheng dumadi ana sawijining papan lan dibiyawarakake/ dikabarake marang wong akeh/liya wong akeh kanthi cara lesan utawa tulisan.
Unsur-unsur pawarta 5 W + 1 H
( What, Why, Who, When, Where. Lan How ).
3.        Kawicaksanan guru.
4.        Tegese tembung :
a.         Yogyaswara : tembung kang becik dimirengne,tembung loro kang dirangkep dadi siji. Pungkasaning tembung kapisan tiba swara a (nudhuhake kakung), tembung kapindho pungkasane tiba swara i
 ( nudhuhake wanita) tuladha : bethara-bethari, siswa-siswi.
b.        Saroja  : tembung loro kang dirangkep dadi siji, kanthi teges mbangetake.Tuladha : peteng ndhedhet, abang mbranang.
c.         Rura basa : Basa kang salah panganggone namung wis dianggep kaprah/bener ana tengahing masyarakat. Tuladha : menek kambil, mikul dhawet, adhang sega.
5.        Aku nyapu latar lan resik-resik omah.
?akuvpult/lnxsikxsikHmh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here